Monday, May 14, 2012

15M in Amsterdam.1 year of Spanish Revolution

[english below]

Op dinsdag 15 mei is het precies een jaar geleden dat de indignados in Madrid, Spanje een plein bezetten. Zoals we allen weten, lag dit aan de basis van Occupy. Nu, een jaar later, zijn er in Amsterdam op di 15 mei 2 initiatieven genomen dit te herdenken. Deze herdenking gaat gepaard met een Engelstalige oproep (zie verder) die ik (vrij) vertaald heb. Laat dit ons allen inspireren.

15M in Amsterdam

Een jaar geleden in Spanje werd berusting omgezet in verontwaardiging en we gingen de straat op terwijl niemand dit verwachtte. De boodschap was duidelijk: "We zijn geen goederen in de handen van politici en bankiers".
Het ongekende succes van een democratische demonstratie zonder enige steun van politieke partijen, vakbonden en de media inspireerde een groep dappere mensen te blijven zitten op een plein in het centrum van Madrid om daar te beslissen wat te doen.

Vanuit dit uitgangspunt hebben we ons verzameld op de pleinen in het hele land en in het buitenland om te praten over wat wel en niet weten, over wat we voelen, over hoe de crisis een oplichting is, over wat de macht verbergt voor ons en wat we ontdekten, dag na dag, bijeenkomst na bijeenkomst, een vermogen om kritisch en constructief te denken dat we dachten dat we niet hadden. Maar we hebben het, en we zijn wakker geworden.
Dit jaar is een enorme leerervaring voor miljoenen mensen geweest, van de Arabische lente tot Occupy Wall Street. We hebben geleerd hoe geïnformeerd te geraken en om anderen te informeren. We hebben ontruimingen gestopt en marcheerden van Madrid naar Brussel om onze eisen kracht bij te zetten. We hebben onze eigen media en netwerken gecreëerd. We hebben het werk ervaren dat nodig is om een consensus in horizontale vergaderingen te bereiken zonder leiders, waar iedereen democratisch in kon participeren, maar ook hoe krachtig en verstandig deze consensus waren.
We voelden de kracht in ons toen we de ketens van angst braken die het systeem constant probeert te introduceren in onze wil. We braken de ketens en niets is meer hetzelfde sindsdien.
Langs die weg hebben we fantastische mensen ontmoet; deelden we ervaringen, wensen en angsten. Nu weten we dat we niet alleen zijn in deze oneerlijke wereld en dat er veel mensen bereid zijn te vechten voor een verandering.

Na een jaar willen we elkaar weer ontmoeten om onze steun aan de idealen van de beweging te tonen en onze tijd op het plein nog een keer delen. Er is nog steeds veel te doen.

Kom en doe mee!

Spaans consulaat, Frederiksplein 34, Amsterdam, dinsdag 15 mei 2012 om 11:30
Dam, Amsterdam, dinsdag 15 mei 2012 om 19:00

15M Nederland

***

15M in Amsterdam

One year ago in Spain, resignation was transformed into indignation and we took to the streets when nobody expected it. The message was clear, "We are not goods in the hands of politicians and bankers".
The unprecedented success of a democratic demonstration without any support from political parties, unions and the media inspired a group of brave people to sit at a square in the center of Madrid to decide what to do.

From this starting point we gathered at the squares all over the country and abroad to talk about what we know and what we don´t, about what we feel, about how the crisis is a scam, about what the power is hiding from us and we discovered, day after day, assembly after assembly, a capability to think critically and constructively that we thought we didn´t have. But we have it, and we have woken up.
This year has been a massive learning experience for millions of people, from the Arab Spring to Occupy Wall Street. We learnt how to get informed and inform others. We stopped evictions and marched from Madrid to Brussels to raise our claims. We created our own media and networks. We experienced the work that is necessary to reach a consensus in horizontal assemblies without leaders where everybody could participate democratically, but also how powerful and wise these consensus were.
We felt the power inside us once we broke the chains of fear that the system constantly tries to introduce in our will. We broke the chains and nothing has been the same since then.
Along the way we have met incredible people; shared experiences, wishes and fears. Now we know we are not alone in this unfair world and there are many people willing to fight for a change.

After one year we want to meet again, show our support to the ideals of the movement and share our time in the square one more time. There is still a lot to do.

Come and join us!

Spanish consulate, Frederiksplein 34, Amsterdam, May 15th 2012 at 11:30
DAM Square, Amsterdam, May 15th 2012 at 19:00

15-M The Netherlands

More on Facebook page: http://www.facebook.com/events/355214194536766/

No comments: