Friday, March 16, 2012

Wij Zijn Mega Zat Manifestation for Animals freedom this saturday TomorrowDe meest gangbare definitie van een “megastal” is die van
onderzoeksinstituut Alterra van de Universiteit Wageningen uit 2007.
Een megastal staat op een bouwblok van 1 tot 1,5 hectare en huist
minstens 7.500 vleesvarkens, 120.000 leghennen of 250 melkkoeien en
is groter dan 300 NGE (een maat voor de economische omvang van een
bedrijf).Onze promo gemaakt door Estera Waas. Onze dank aan Jack Tummers voor
het beschikbaar stellen van zijn foto's.
(http://www.spoenk.nl/blog/we-zijn-het-mega-zat
)Mocht je meer willen weten over de onderwerpen van deze manifestatie
dan kunnen we u de volgende video's aanbevelen :"Het Systeem" van Anita Reerink
"Meat the Truth" van de
Nicolaas G. Pierson Foundation
"Dialoog Megastallen" van de
Nicolaas G. Pierson Foundation

Voedselsoevereiniteit!Reactie op IRAS
rapport
: GGD Nederland dringt aan op versneld vaststellen
afstandsnormOp 21 juni 2011 is het IRAS rapport uitgebracht. Dit rapport
beschrijft de relatie tussen de intensieve veehouderij en de
gezondheid van omwonenden. Minister Schippers heeft de Tweede
Kamer hierover geïnformeerd en laat weten dat zij de
constateringen van het onderzoek uiterst serieus neemt en de
conclusies van de onderzoekers onderschrijft. GGD Nederland mist
echter concrete maatregelen op dit dossier. GGD Nederland dringt
er op aan zo snel mogelijk te komen tot een heldere afstandsnorm.
Hierdoor is de GGD beter in staat is te adviseren over
gezondheidsrisico's aan burgers, gemeenten en de sector zelf.
De onderzoekers constateren dat wonen nabij intensieve
veehouderij tot effecten op de luchtwegen kan leiden. De
omwonenden zijn potentieel blootgesteld aan endotoxinen en
micro-organismen. De niveaus zijn in de regel laag, maar er
kunnen lokale situaties zijn dat het niveau voldoende hoog is om
bij een deel van de omwonenden tot effecten op de luchtwegen te
leiden. Bij omwonenden wordt minder astma geconstateerd, maar
astmapatiënten hebben wel meer last van luchtweginfecties als ze
in de buurt van veehouderijbedrijven wonen. Astma komt wel vaker
voor in de buurt van nertsenfokkerijen. Ook constateren de
onderzoekers dat geitenbedrijven en pluimveebedrijven
geassocieerd worden met meer longontsteking. GGD Nederland pleit
er daarom voor om in te zetten op een drietal maatregelen.


1) Bevorderen afwaartse beweging, afstand bedrijven
tot woonkernen vergroten
In afwachting van verder
onderzoek acht GGD Nederland het ook nu al van belang om
maatregelen gericht op vermindering van de lokale blootstelling
door te voeren. Deze maatregelen dienen zich te richten op het
verplaatsen van bedrijven weg bij dorpskernen en kleine
buurtgemeenschappen en op het beperken van de uitstoot van fijn
stof en micro-organismen op veehouderijbedrijven, dat wil zeggen
het versneld doorvoeren van de afwaartse beweging. GGD Nederland
wijst hierbij ook op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
gemeenten en veehouderijsector zelf. Tot op welke afstand dit
zou moeten gebeuren is met de resultaten van het onderzoek niet
eenduidig te zeggen. Zeker is wel dat dit een discussiepunt is,
wat nadere uitwerking en onderzoek behoeft. De resultaten
suggereren afhankelijk van de parameter een straal van ca. 250 -
1.000 meter waarbinnen verhoogde concentraties meetbaar zijn.
Een duidelijk verband tussen afstand en gezondheidsrisico’s is
echter niet uit de gegevens van dit onderzoek te herleiden. Er
is grote behoeft bij burgers, gemeenten en de sector zelf aan
heldere toetsingscriteria. GGD Nederland dringt er daarom op aan
om op korte termijn met belanghebbende partijen een afstandsnorm
te bepalen en niet langer te wachten tot nieuwe
onderzoeksresultaten bekend zijn.


2) Ontwikkeling van een beoordelingskader en
gezondheidsadvies bij vergunningverlening
Minister
Schippers onderschrijft dat er geen beoordelingskader is, op
basis waarvan gezondheidsrisico’s exact kunnen worden beoordeeld.
Als ook, welke maatregelen vervolgens genomen moeten worden om
de uitstoot van micro-organismen en endotoxinen te beperken.
Alsmede tot een oordeel te komen wat de minimale afstand moet
zijn tussen veebedrijven en woongebieden in Nederland. Deze
vragen worden meegenomen in het onderzoek van de Gezondheidsraad
dat over 6 maanden klaar zal zijn. GGD Nederland ondersteunt dit
en vindt dat gezondheid bij de besluitvorming over beleids- en
planontwikkeling voor intensieve veehouderij een duidelijke
plaats moet krijgen en een verplichtend karakter moeten krijgen.
De onderzoeksresultaten onderschrijven dit standpunt.


3) Nader onderzoek naar gezondheidseffecten

Daarnaast zijn de aanbevelingen gericht op het
onderzoeken van complicaties bij mensen met astma of COPD die in
de nabijheid wonen van veehouderijbedrijven belangrijk om
gerichter preventieve maatregelen te kunnen nemen. GGD Nederland
ondersteunt dit en zal de minister vragen om, net als bij het
IRAS rapport, de GGD’en te betrekken bij de uitvoering van het
onderzoek van de Gezondheidsraad.Bron : GGD Nederland [LINK]


No comments: